Spotkania Męskiego Studium Biblijnego

Spotkania MSB odbywają się na terenie Parafii w Magdalence:

  • w każdą środę o godz. 20:30 - oprócz wakacji

  • w pierwszą środę miesiąca o godz. 20.00 rozpoczynamy spotkanie dedykowaną mszą świętą w intencji Braci i Naszych Rodzin.

Nasze coty­go­dnio­we spo­tka­nia cha­rak­te­ry­zu­ją się fan­ta­stycz­ną atmosferą.

Spo­ty­ka­my się aby roz­po­zna­wać w Nas i naszym oto­cze­niu, plan Boży, ana­li­zu­jąc przy tym Pismo Sta­re­go i Nowe­go Testamentu.

Nie­jed­no­krot­nie dys­ku­sja ma burz­li­wy cha­rak­ter, a sta­ła obec­ność nasze­go opie­ku­na ducho­we­go (księ­dza wika­riu­sza Naszej Para­fii), któ­ry aktyw­nie uczest­ni­czy w naszych dys­ku­sjach, daje gwa­ran­cje, że “pro­stu­je­my nasze ścież­ki” w duchu nauki Jezu­sa Chrystusa.

Czas przed i po spo­tka­niu jest oka­zją do wymia­ny doświad­czeń doty­czą­cych naszych pasji.


  Kliknij aby połączyć się ze spotkaniem!