Polityka prywatności, regulamin

Polityka prywatności serwisu MSB Magdalenka

1.    Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych pozy­ska­nych za pośred­nic­twem ser­wi­su inter­ne­to­we­go MSB Mag­da­len­ka (zwa­ne­go dalej: „Ser­wi­sem Internetowym”).

2.    Admi­ni­stra­to­rem danych jest Męskie Stu­dium Biblij­ne Mag­da­len­ka przy Para­fii Mag­da­len­ka, zwa­ny dalej Zarządcą.

3.    Pro­ce­so­rem danych jest wła­ści­ciel Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go MSB Mag­da­len­ka ‑Męskie Stu­dium Biblij­ne Mag­da­len­ka przy Para­fii Mag­da­len­ka, zwa­ny dalej Procesorem.

4.    Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przez Zarząd­cę za pośred­nic­twem Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go są prze­twa­rza­ne zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), zwa­ne rów­nież RODO.

5.    Zarząd­ca dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści do posza­no­wa­nia pry­wat­no­ści Użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych Ser­wis Internetowy.

§ 2 Rodzaj prze­twa­rza­nych danych, cele oraz pod­sta­wa prawna

1.    Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków są zbie­ra­ne w przy­pad­ku gdy:

 1. zare­je­stru­je się na orga­ni­zo­wa­ne przez Zarząd­cę wydarzenie;
 2. wypeł­ni któ­ry­kol­wiek z for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych na Ser­wi­sem Inter­ne­to­wym — w celu wyko­na­nia umo­wy świad­czo­nej dro­gą elek­tro­nicz­ną. Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. wyśle Zarząd­cę odpo­wiedź lub zapytanie;
 4. zło­ży skargę;

2.    W przy­pad­ku reje­stra­cji lub kon­tak­tu w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym, Użyt­kow­nik podaje:

a.   adres e‑mail;

b.   imię i nazwisko;

c.    numer telefonu.

3.    Pod­czas korzy­sta­nia ze Stro­ny Inter­ne­to­wej Ser­wi­su mogą być pobie­ra­ne dodat­ko­we infor­ma­cje, w szcze­gól­no­ści: adres IP przy­pi­sa­ny do kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka lub zewnętrz­ny adres IP dostaw­cy Inter­ne­tu, nazwa dome­ny, rodzaj prze­glą­dar­ki, czas dostę­pu, typ sys­te­mu operacyjnego.

4.    Od Użyt­kow­ni­ków mogą być tak­że gro­ma­dzo­ne dane nawi­ga­cyj­ne, w tym infor­ma­cje o lin­kach i odno­śni­kach, w któ­re zde­cy­du­ją się klik­nąć lub innych czyn­no­ściach, podej­mo­wa­nych w naszym Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym. Pod­sta­wa praw­na — praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na uła­twie­niu korzy­sta­nia z usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz na popra­wie funk­cjo­nal­no­ści tych usług.

5.    Dane oso­bo­we prze­ka­za­ne Zarząd­cy poda­wa­ne są mu dobro­wol­nie w związ­ku ze świad­cze­niem usług za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej Ser­wi­su, z tym jed­nak zastrze­że­niem, że nie­poda­nie okre­ślo­nych w for­mu­la­rzach danych w pro­ce­sie Reje­stra­cji unie­moż­li­wia Reje­stra­cję i reali­za­cję zamó­wie­nia Użytkownika.

§ 3 Komu udo­stęp­nia­ne lub powie­rza­ne są dane oraz jak dłu­go są przechowywane?

1.    Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­ka­zy­wa­ne są dostaw­com usług, z któ­rych korzy­sta Pro­ce­sor przy pro­wa­dze­niu Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go. Dostaw­cy usług, któ­rym prze­ka­zy­wa­ne są dane oso­bo­we, w zależ­no­ści od uzgod­nień umow­nych i oko­licz­no­ści, albo pod­le­ga­ją pole­ce­niom Pro­ce­so­ra co do celów i spo­so­bów prze­twa­rza­nia tych danych (pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce) albo samo­dziel­nie okre­śla­ją cele i spo­so­by ich prze­twa­rza­nia (admi­ni­stra­to­rzy).

a.   Pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce. Pro­ce­sor korzy­sta z dostaw­ców, któ­rzy prze­twa­rza­ją dane oso­bo­we wyłącz­nie na pole­ce­nie Pro­ce­so­ra. Nale­żą do nich m.in. dostaw­cy świad­czą­cy usłu­gę hostin­gu, usłu­gi księ­go­we, dostar­cza­ją­cy sys­te­my do mar­ke­tin­gu, sys­te­my do ana­li­zy ruchu w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym, sys­te­my do ana­li­zy sku­tecz­no­ści kam­pa­nii marketingowych;

2.    Loka­li­za­cja. Dostaw­cy usług mają sie­dzi­bę głów­nie w Pol­sce i w innych kra­jach Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (EOG).

3.    Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków prze­cho­wy­wa­ne są:

a.   W przy­pad­ku, gdy pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest zgo­da wów­czas dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są przez Fun­da­cję tak dłu­go, aż zgo­da nie zosta­nie odwo­ła­na, a po odwo­ła­niu zgo­dy przez okres cza­su odpo­wia­da­ją­cy okre­so­wi przedaw­nie­nia rosz­czeń jakie może pod­no­sić Zarząd­ca i jakie mogą być pod­no­szo­ne wobec nie­go. Jeże­li prze­pis szcze­gól­ny nie sta­no­wi ina­czej, ter­min przedaw­nie­nia wyno­si lat dzie­sięć, a dla rosz­czeń o świad­cze­nia okre­so­we oraz rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — trzy lata.

4.    Dane nawi­ga­cyj­ne mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w celu zapew­nie­nia Użyt­kow­ni­kom lep­szej obsłu­gi, ana­li­zy danych sta­ty­stycz­nych i dosto­so­wa­nia Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ków, a tak­że admi­ni­stro­wa­nia Ser­wi­sem Internetowym.

5.    pro­ce­sor, w przy­pad­ku skie­ro­wa­nia do nie­go żąda­nia, udo­stęp­nia dane oso­bo­we, upraw­nio­nym orga­nom pań­stwo­wym, w szcze­gól­no­ści jed­nost­kom orga­ni­za­cyj­nym pro­ku­ra­tu­ry, Poli­cji, Pre­ze­so­wi Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, Pre­ze­so­wi Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów lub Pre­ze­so­wi Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elektronicznej.

§ 4 Mecha­nizm cookies, adres IP

1.    Ser­wis Inter­ne­to­wy uży­wa nie­wiel­kich pli­ków, zwa­nych cookies. Zapi­sy­wa­ne są one przez Zarząd­cę na urzą­dze­niu koń­co­wym oso­by odwie­dza­ją­cej Ser­wis Inter­ne­to­wy, jeże­li prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa na to pozwa­la. Plik cookie zwy­kle zawie­ra nazwę dome­ny, z któ­rej pocho­dzi, swój „czas wyga­śnię­cia” oraz indy­wi­du­al­ną, loso­wo wybra­ną licz­bę iden­ty­fi­ku­ją­cą ten plik. Infor­ma­cje zbie­ra­ne za pomo­cą pli­ków tego typu poma­ga­ją dosto­so­wy­wać ofe­ro­wa­ne przez Pro­ce­so­ra pro­duk­ty do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji i rze­czy­wi­stych potrzeb osób odwie­dza­ją­cych Ser­wis Inter­ne­to­wy. Daje też moż­li­wość opra­co­wy­wa­nia ogól­nych sta­ty­styk odwie­dzin pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów w Ser­wi­sie Internetowym.

2.    Pro­ce­sor wyko­rzy­stu­je dwa typy pli­ków cookies:

a.   Cookies sesyj­ne: po zakoń­cze­niu sesji danej prze­glą­dar­ki lub wyłą­cze­niu kom­pu­te­ra zapi­sa­ne infor­ma­cje są usu­wa­ne z pamię­ci urzą­dze­nia. Mecha­nizm cookies sesyj­nych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z kom­pu­te­rów Użytkowników.

b.   Cookies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne w pamię­ci urzą­dze­nia koń­co­we­go Użyt­kow­ni­ka i pozo­sta­ją tam do momen­tu ich ska­so­wa­nia lub wyga­śnię­cia. Mecha­nizm cookies trwa­łych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z kom­pu­te­ra Użytkowników.

3.    Pro­ce­sor wyko­rzy­stu­je cookies wła­sne w celu:

a.    uwie­rzy­tel­nia­nia Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym i zapew­nie­nia sesji Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;

b.    ana­liz i badań oraz audy­tu oglą­dal­no­ści, a w szcze­gól­no­ści do two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze Stro­ny Inter­ne­to­wej Ser­wi­su, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawartości.

4.    Pro­ce­sor wyko­rzy­stu­je cookies zewnętrz­ne w celu:

a.   zbie­ra­nia ogól­nych i ano­ni­mo­wych danych sta­tycz­nych za pośred­nic­twem narzę­dzi ana­li­tycz­nych Google Ana­ly­tics (admi­ni­stra­tor cookies zewnętrz­ne­go: Google Inc z sie­dzi­bą w USA);

5.    Mecha­nizm cookies jest bez­piecz­ny dla kom­pu­te­rów Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go. W szcze­gól­no­ści tą dro­gą nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do kom­pu­te­rów Użyt­kow­ni­ków wiru­sów lub inne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gra­mo­wa­nia zło­śli­we­go. Nie­mniej w swo­ich prze­glą­dar­kach Użyt­kow­ni­cy mają moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia dostę­pu pli­ków cookies do kom­pu­te­rów. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji korzy­sta­nie ze Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go będzie moż­li­we, poza funk­cja­mi, któ­re ze swo­jej natu­ry wyma­ga­ją pli­ków cookies.

6.    Pro­ce­sor może gro­ma­dzić adre­sy IP Użyt­kow­ni­ków. Adres IP to numer przy­dzie­la­ny kom­pu­te­ro­wi oso­by odwie­dza­ją­cej Ser­wis Inter­ne­to­wy przez dostaw­cę usług inter­ne­to­wych. Numer IP umoż­li­wia dostęp do Inter­ne­tu. W więk­szo­ści przy­pad­ków jest przy­pi­sy­wa­ny kom­pu­te­ro­wi dyna­micz­nie, tj. zmie­nia się przy każ­dym połą­cze­niu z Inter­ne­tem i z tego powo­du trak­to­wa­ny jest powszech­nie, jako nie­oso­bi­sta infor­ma­cja iden­ty­fi­ku­ją­ca. Adres IP jest wyko­rzy­sty­wa­ny przez Pro­ce­so­ra przy dia­gno­zo­wa­niu pro­ble­mów tech­nicz­nych z ser­we­rem, two­rze­niu ana­liz sta­ty­stycz­nych (np. okre­śle­niu, z jakich regio­nów notu­je­my naj­wię­cej odwie­dzin), jako infor­ma­cja przy­dat­na przy admi­ni­stro­wa­niu i udo­sko­na­la­niu Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go, a tak­że w celach bez­pie­czeń­stwa oraz ewen­tu­al­nej iden­ty­fi­ka­cji obcią­ża­ją­cych ser­wer, nie­po­żą­da­nych auto­ma­tycz­nych pro­gra­mów do prze­glą­da­nia tre­ści Ser­wi­su Internetowego.

7.    Ser­wis Inter­ne­to­wy zawie­ra lin­ki i odno­śni­ki do innych stron inter­ne­to­wych. Pro­ce­sor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy ochro­ny pry­wat­no­ści na nich obowiązujące.

§ 5 Pra­wa osób, któ­rych dane dotyczą

1.    Pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy- pod­sta­wa praw­na: art. 7 ust. 3 RODO.

a.    Użyt­kow­nik ma pra­wo do cof­nię­cia każ­dej zgo­dy, jakiej udzie­lił Fundacji.

b.    Cof­nię­cie zgo­dy ma sku­tek od momen­tu wyco­fa­nia zgody.

c.     Cof­nię­cie zgo­dy nie wpły­wa na prze­twa­rza­nie doko­ny­wa­ne przez nas zgod­nie z pra­wem przed jej cofnięciem.

d.   Cof­nię­cie zgo­dy nie pocią­ga za sobą dla Użyt­kow­ni­ka żad­nych nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji, może jed­nak unie­moż­li­wić dal­sze korzy­sta­nie z usług lub funk­cjo­nal­no­ści, któ­re zgod­nie z pra­wem Zarząd­ca może świad­czyć jedy­nie za zgodą.

2.    Pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych- pod­sta­wa praw­na: art. 21 RODO.

a.    Użyt­kow­nik ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw — z przy­czyn zwią­za­nych z jego szcze­gól­ną sytu­acją — wobec prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych, jeże­li Zarząd­ca prze­twa­rza jego dane w opar­ciu o praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, np. mar­ke­ting pro­duk­tów i usług, pro­wa­dze­nie sta­ty­sty­ki korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go oraz uła­twie­nie korzy­sta­nia ze Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go, a tak­że bada­nie satysfakcji.

b.    Rezy­gna­cja w for­mie wia­do­mo­ści e‑mail z otrzy­my­wa­nia komu­ni­ka­tów mar­ke­tin­go­wych doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług, będzie ozna­czać sprze­ciw Użyt­kow­ni­ka na prze­twa­rza­nie jego danych osobowych.

c.     Jeże­li sprze­ciw Użyt­kow­ni­ka oka­że się zasad­ny i Zarząd­ca nie będzie miał innej pod­sta­wy praw­nej do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka zosta­ną usu­nię­te, wobec prze­twa­rza­nia któ­rych, Użyt­kow­nik wniósł sprzeciw.

3.    Pra­wo do usu­nię­cia danych („pra­wo do bycia zapo­mnia­nym”)- pod­sta­wa praw­na: art. 17 RODO.

a.    Użyt­kow­nik ma pra­wo do żąda­nia usu­nię­cia wszyst­kich lub nie­któ­rych danych osobowych.

b.    Użyt­kow­nik ma pra­wo żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych, jeżeli:

 1. dane oso­bo­we nie są już nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne lub w któ­rych były przetwarzane;
 2. wyco­fał okre­ślo­ną zgo­dę, w zakre­sie w jakim dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne w opar­ciu o jego zgodę;
 3. wniósł sprze­ciw wobec wyko­rzy­sty­wa­nia jego danych w celach marketingowych;
 4. dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z prawem;
 5. dane oso­bo­we muszą zostać usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku praw­ne­go prze­wi­dzia­ne­go w pra­wie Unii lub pra­wie Pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu Pro­ce­sor podlega;
 6. dane oso­bo­we zosta­ły zebra­ne w związ­ku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeń­stwa informacyjnego.

c.     Pomi­mo żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych, w związ­ku z wnie­sie­niem sprze­ci­wu lub wyco­fa­niem zgo­dy, Pro­ce­sor może zacho­wać pew­ne dane oso­bo­we w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń, jak rów­nież do wywią­za­nia się z praw­ne­go obo­wiąz­ku wyma­ga­ją­ce­go prze­twa­rza­nia na mocy pra­wa Unii lub pra­wa pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu pod­le­ga Pro­ce­sor. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści danych oso­bo­wych obej­mu­ją­cych: imię, nazwi­sko, adres e‑mail, któ­re to dane zacho­wy­wa­ne są dla celów roz­pa­try­wa­nia skarg oraz rosz­czeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z usług Pro­ce­so­ra, czy też dodat­ko­wo adre­su zamieszkania/adresu kore­spon­den­cyj­ne­go, nume­ru zamó­wie­nia, któ­re to dane zacho­wy­wa­ne są dla celów roz­pa­try­wa­nia skarg oraz rosz­czeń zwią­za­nych z zawar­ty­mi umo­wa­mi sprze­da­ży lub świad­cze­nia usług.

4.    Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych- pod­sta­wa praw­na: art. 18 RODO.

a.   Użyt­kow­nik ma pra­wo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych. Zgło­sze­nie żąda­nia, do cza­su jego roz­pa­trze­nia unie­moż­li­wia korzy­sta­nie z okre­ślo­nych funk­cjo­nal­no­ści lub usług, z któ­rych korzy­sta­nie będzie się wią­za­ło z prze­twa­rza­niem danych obję­tych żąda­niem. Zarząd­ca nie będzie też wysy­ła­ła żad­nych komu­ni­ka­tów, w tym marketingowych.

b.   Użyt­kow­nik ma pra­wo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia danych oso­bo­wych w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 1.  gdy kwe­stio­nu­je pra­wi­dło­wość swo­ich danych oso­bo­wych – wów­czas Zarząd­ca ogra­ni­cza ich wyko­rzy­sta­nie na czas potrzeb­ny do spraw­dze­nia pra­wi­dło­wo­ści danych, nie dłu­żej jed­nak niż na 7 dni;
 2.  gdy prze­twa­rza­nie danych jest nie­zgod­ne z pra­wem, a zamiast usu­nię­cia danych Użyt­kow­nik zażą­da ogra­ni­cze­nia ich wykorzystania;
 3.  gdy dane oso­bo­we prze­sta­ły być nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne lub wyko­rzy­sty­wa­ne ale są one potrzeb­ne Użyt­kow­ni­ko­wi w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń;
 4.  gdy wniósł sprze­ciw wobec wyko­rzy­sta­nia jego danych – wów­czas ogra­ni­cze­nie nastę­pu­je na czas potrzeb­ny do roz­wa­że­nia, czy – ze wzglę­du na szcze­gól­ną sytu­ację – ochro­na inte­re­sów, praw i wol­no­ści Użyt­kow­ni­ka prze­wa­ża nad inte­re­sa­mi, któ­re reali­zu­je Admi­ni­stra­tor, prze­twa­rza­jąc dane oso­bo­we Użytkownika.

5.    Pra­wo dostę­pu do danych- pod­sta­wa praw­na: art. 15 RODO.

a.   Użyt­kow­nik ma pra­wo uzy­skać od Admi­ni­stra­to­ra potwier­dze­nie, czy prze­twa­rza dane oso­bo­we, a jeże­li ma to miej­sce, Użyt­kow­nik ma prawo:

 1. uzy­skać dostęp do swo­ich danych osobowych;
 2. uzy­skać infor­ma­cje o celach prze­twa­rza­nia, kate­go­riach prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców tych danych, pla­no­wa­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych Użyt­kow­ni­ka albo o kry­te­riach usta­la­nia tego okre­su (gdy okre­śle­nie pla­no­wa­ne­go okre­su prze­twa­rza­nia danych nie jest moż­li­we), o pra­wach przy­słu­gu­ją­cych Użyt­kow­ni­ko­wi na mocy RODO oraz o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, o źró­dle tych danych, o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu oraz o zabez­pie­cze­niach sto­so­wa­nych w związ­ku z prze­ka­za­niem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzy­skać kopię swo­ich danych osobowych.

6.    Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych- pod­sta­wa praw­na: art. 16 RODO.

a.   Użyt­kow­nik ma pra­wo do żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we. Z uwzględ­nie­niem celów prze­twa­rza­nia, Użyt­kow­nik, któ­re­go dane doty­czą ma pra­wo żąda­nia uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych, w tym przez przed­sta­wie­nie dodat­ko­we­go oświad­cze­nia, kie­ru­jąc proś­bę na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej zgod­nie z §7 Poli­ty­ki Prywatności.

7.    Pra­wo do prze­no­sze­nia danych- pod­sta­wa praw­na: art. 20 RODO.

a.   Użyt­kow­nik ma pra­wo otrzy­mać swo­je dane oso­bo­we, któ­re dostar­czył Admi­ni­stra­to­ro­wi, a następ­nie prze­słać je do inne­go, wybra­ne­go przez sie­bie, admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych. Użyt­kow­nik ma rów­nież pra­wo żądać, by dane oso­bo­we zosta­ły prze­sła­ne przez nas bez­po­śred­nio takie­mu inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi, o ile jest to tech­nicz­nie moż­li­we. W takim przy­pad­ku Admi­ni­stra­tor prze­śle dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka w posta­ci pli­ku w for­ma­cie csv, któ­ry jest for­ma­tem powszech­nie uży­wa­nym, nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go i pozwa­la­ją­cym na prze­sła­nie otrzy­ma­nych danych do inne­go admi­ni­stra­to­ra danych osobowych.

8.    W sytu­acji wystą­pie­nia przez Użyt­kow­ni­ka z upraw­nie­niem wyni­ka­ją­cym z powyż­szych praw, Zarząd­ca speł­nia żąda­nie albo odma­wia jego speł­nie­nia nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w cią­gu mie­sią­ca po jego otrzy­ma­niu. Jeże­li jed­nak — z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter żąda­nia lub licz­bę żądań – Zarząd­ca nie będzie mogła speł­nić żąda­nia w cią­gu mie­sią­ca, speł­ni je w cią­gu kolej­nych dwóch mie­się­cy infor­mu­jąc Użyt­kow­ni­ka uprzed­nio w ter­mi­nie mie­sią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia — o zamie­rzo­nym prze­dłu­że­niu ter­mi­nu oraz jego przyczynach.

9.    Użyt­kow­nik może zgła­szać do Admi­ni­stra­to­ra skar­gi, zapy­ta­nia i wnio­ski doty­czą­ce prze­twa­rza­na jego danych oso­bo­wych oraz reali­za­cji przy­słu­gu­ją­cych mu uprawnień.

10.  Użyt­kow­nik ma pra­wo żądać od Pro­ce­so­ra prze­ka­za­nia kopii stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych kie­ru­jąc zapy­ta­nie w spo­sób wska­za­ny w §7 Poli­ty­ki Prywatności.

11.  Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, w zakre­sie naru­sze­nia jego pra­wa do ochro­ny danych oso­bo­wych lub innych praw przy­zna­nych na mocy RODO.

§ 6 Zarzą­dza­nie bez­pie­czeń­stwem – hasło

1.    Pro­ce­sor zapew­nia Użyt­kow­ni­kom bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie pod­czas prze­sy­ła­nia danych oso­bo­wych oraz pod­czas logo­wa­nia się do Kon­ta Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie. Pro­ce­sor  sto­su­je cer­ty­fi­kat SSL wysta­wio­ny przez jed­ną z czo­ło­wych świa­to­wych firm w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i szy­fro­wa­nia prze­sy­ła­nych danych przez sieć Internet.

2.    W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik posia­da­ją­cy kon­to w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym utra­cił w jaki­kol­wiek spo­sób hasło dostę­pu, Ser­wis Inter­ne­to­wy umoż­li­wia wyge­ne­ro­wa­nie nowe­go hasła. Pro­ce­sor nie wysy­ła przy­po­mnie­nia hasła. Hasło jest prze­cho­wy­wa­ne w for­mie zaszy­fro­wa­nej, w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy jego odczy­ta­nie. Celem wyge­ne­ro­wa­nia nowe­go hasła nale­ży podać adres e‑mail w for­mu­la­rzu dostęp­nym pod lin­kiem „Przy­po­mnij hasło”, poda­nym przy for­mu­la­rzu logo­wa­nia do kon­ta w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym. Użyt­kow­nik na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej poda­ny pod­czas reje­stra­cji lub zapi­sa­ny w ostat­niej zmia­nie pro­fi­lu kon­ta otrzy­ma wia­do­mość elek­tro­nicz­ną zawie­ra­ją­cą prze­kie­ro­wa­nie do dedy­ko­wa­ne­go for­mu­la­rza udo­stęp­nio­ne­go na Stro­nie Inter­ne­to­wej Ser­wi­su, gdzie Użyt­kow­nik będzie miał moż­li­wość usta­le­nia nowe­go hasła.

3.    Pro­ce­sor nigdy nie wysy­ła żad­nej kore­spon­den­cji, w tym kore­spon­den­cji elek­tro­nicz­nej z proś­bą o poda­nie danych do logo­wa­nia, a w szcze­gól­no­ści hasła dostę­po­we­go do kon­ta Użytkownika.

§ 7 Zmia­ny Poli­ty­ki Prywatności

1.    Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści może ulec zmia­nie, o czym Zarząd­ca poin­for­mu­je Użyt­kow­ni­ków z wyprze­dze­niem 7 dni.

2.    Pyta­nia zwią­za­ne z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści pro­si­my kie­ro­wać na adres: slawek.slusarski@wp.pl

3.    Data ostat­niej mody­fi­ka­cji: 05.06.2022 r.

Regulamin