O NAS

Męskie Stu­dium Biblij­ne (MSB) w Magdalence

Spra­woz­da­nie za lata 2015 — 2020

Męskie spo­tka­nia poświę­co­ne czy­ta­niu i roz­wa­ża­niu Sło­wa Boże­go zaczę­ły się w 2010 roku i trwa­ją do dzi­siaj. W tym roku obcho­dzi­my jede­na­sto­le­cie ist­nie­nia Wspól­no­ty. Spo­ty­ka­my się w gro­nie, naj­czę­ściej kil­ku­na­stu osób, w każ­dą śro­dę, pier­wot­nie w ‘Kawia­ren­ce pod Anio­ła­mi’, a obec­nie w Domu Miło­sier­dzia, przy Para­fii Mag­da­len­ka. Spo­tka­nia roz­po­czy­na­my od modli­twy ale tak­że indy­wi­du­al­nych świa­dectw wia­ry. Czy­ta­my Pismo Świę­te zarów­no Nowe­go Testa­men­tu jak i Księ­gi Sta­re­go Testa­men­tu. Po zakoń­cze­niu roz­wa­ża­nia Sło­wa Boże­go modli­my się Psal­ma­mi. Sta­ra­my się aby każ­de spo­tka­nie pro­wa­dzi­ła inna oso­ba, w ten spo­sób zwięk­sza­my odpo­wie­dzial­ność za naszą Wspólnotę.

W ducho­wych roz­wa­ża­niach Biblii bazu­je­my na wie­dzy z Kate­chi­zmu Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Do tej pory wie­lo­krot­nie stu­dio­wa­li­śmy wszyst­kie Ewan­ge­lie oraz Listy z Nowe­go Testa­men­tu. Od 2016 roku suk­ce­syw­nie zagłę­bia­my się w Sta­ry Testa­ment, zaczy­na­jąc od Księ­gi Rodza­ju, a obec­nie jeste­śmy w trak­cie lek­tu­ry Księ­gi Tobia­sza. Się­ga­my też do apo­kry­fów, z komen­ta­rzem Sta­ro­wiey­skie­go, któ­re nada­ją nowy kon­tekst stu­dio­wa­nym tek­stom (m.in.: Pro­to­ewan­ge­lia Jaku­ba, Ewan­ge­lia Dzie­ciń­stwa Tomasza);

Nasze spo­tka­nia cza­sem zamie­nia­ją się w salę kino­wą i oglą­da­my, a następ­nie dzie­li­my się prze­my­śle­nia­mi z obej­rza­nych war­to­ścio­wych fil­mów (m. in.: „Pasja” Mela Gib­so­na, seria „Paweł z Tar­su”). Korzy­sta­my tak­że z lite­ra­tu­ry reli­gij­nej, wymie­nia­jąc i pole­ca­jąc sobie nawza­jem dobre książki.

Sta­ra­my się tak­że zapra­szać inte­re­su­ją­cych gości, któ­rzy swą spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą posze­rza­ją nasze reli­gij­ne hory­zon­ty. Mię­dzy inny­mi: dwu­krot­nie gości­li­śmy Ks. prof. Krzysz­to­fa Bard­skie­go, któ­ry opo­wia­dał nam o języ­kach w Biblii, św. pamię­ci Hen­ry­ka Kna­pi­ka, Rober­ta Teke­lie­go, ks. Łuka­sza Czu­blę (dzie­je grze­chu), ks. Jacek Wiliń­ski pra­cu­ją­cy w War­szaw­skim Sądzie Metro­po­li­tar­nym, któ­ry przy­bli­żył nam pro­ce­du­ry praw­ne obo­wią­zu­ją­ce wier­nych Kościo­ła Katolickiego.

Cen­ny­mi gość­mi naszych spo­tkań, na któ­rych zawsze może­my liczyć, są: ks. pro­boszcz Miro­sław Cho­le­wa (lek­cje o maryj­no­ści) oraz ks. Andrzej Gref­ko­wicz (lek­cje o eku­me­ni­zmie oraz zagro­że­niach duchowych).

W ramach inte­gra­cji Wspól­no­ty orga­ni­zu­je­my week­en­do­we wyjaz­dy w cie­ka­we miej­sca w Pol­sce, mając na uwa­dze pozna­nie lokal­nych miejsc kul­tu, archi­tek­tu­ry oraz przy­ro­dy. Do tej pory byli­śmy w: Górach Świę­to­krzy­skich, San­do­mie­rzu i Opa­to­wie, Bagnach Bie­brzań­skich, Gie­trz­wał­dzie i Zie­mi Olsz­tyń­skiej i Lubaw­skiej, w Bia­ło­wie­ży i jej oko­li­cach, w Regio­nie Lubel­skim (Lublin, Puła­wy, Kazi­mierz, Nałę­czów, Wąwol­ni­ca. Cie­ka­wym wyjaz­dem było zwie­dza­nie Toru­nia, Chełm­ży, Chełm­na i tamy we Włocławku.

Nasza Wspól­no­ta nie­sie pomoc potrze­bu­ją­cym. Szcze­gól­nym misyj­nym przy­kła­dem jest zbiór­ka finan­so­wa oraz arty­ku­łów szkol­nych dla nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci z połu­dnia Afry­ki – Nami­bia, rejon Zambe­zii (Kati­ma Muli­lo), dokąd jeden z naszych Bra­ci dostar­czył pomoc.

Oczy­wi­ście nie było­by naszych spo­tkań bez nie­oce­nio­nej pomo­cy ks. Andrze­ja Soko­łow­skie­go (od 2021 roku), a wcze­śniej ks. Paw­ła Zakrzew­skie­go (od 2017 roku), a jesz­cze wcze­śniej ks. Mar­ci­na Koście­chy, któ­rzy wspo­ma­ga­ją nas swo­ją wie­dzą teologiczną.