Event Category: Spotkanie

Spotkanie odwołane z powodu święta

Spotkanie odwołane z powodu święta

Bra­cia, ze wzglę­du na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści — 11 listo­pa­da, odwo­łu­je jutrzej­sze spo­tka­nie MSB. Pro­szę o modli­twę za Ojczyznę.