Kategoria: Spotkanie zdalne

0

03.12.2020 — Spotkanie zdalne

Na poczat­ku, przez kil­ka chwil sku­pi­my sie na inter­pre­ta­cji naj­bliz­szej, nie­dziel­nej Ewan­ge­lii, 13 grud­nia:http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#czytaniazaś w dal­szej czę­ści poru­szy­my cie­ka­we tema­ty doty­czą­ce naszej wia­ry.Każ­dy może zadać inte­re­su­ją­ce go pyta­nia. Ksiądz Paweł zapew­ni nam sup­port wie­dzy teo­lo­gicz­nej.Zachę­cam! Tydzień…

0

18.11.2020 — Spotkanie zdalne

Na spo­tka­niu oma­wia­li­śmy ewan­ge­lię (MT 25 31–46) z przy­szłej nie­dzie­li, Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło 7 osób, byli tak że z nami x Paweł i x Michał. Cześć z nas chcia­ła by kon­ty­nu­acji czy­ta­nia Sta­re­go Testamentu…