Autor: Jacek

0

22.06.2022

Bra­cia, Jak zawsze — pod­su­mu­je­my nasze doko­na­nia z całe­go roku i wyty­czy­my nowe kie­run­ki dzia­łań na przy­szły semestr. Sala Miło­sier­dzia, godz. 20.30. Po spo­tka­niu orga­ni­zu­je­my wspól­ne­go gril­la przy Kawia­ren­ce pod Anio­ła­mi — tra­dy­cyj­nie pro­szę o przyniesienie…

0

Studiujemy Stary Testament — Księgę Mądrości Syracha — 01.06.2022

Bra­cia, Spo­ty­ka­my się w Sali Miło­sier­dzia. Koń­czy­my stu­dio­wać Ewan­ge­lie wg św. Mate­usza Zgod­nie ze wspól­ny­mi usta­le­nia­mi powra­ca­my do Sta­re­go Testa­men­tu i zaczy­na­my stu­dio­wać Księ­gę Mądro­ści Syra­cha Dla osób, któ­re nie będą mogły być na sali, możliwość…

0

Studiujemy Księgę Mądrości Syracha + prezentacja multimedialna z wyjazdu integracyjnego — 01.05.2022

Bra­cia, Zgod­nie z zapo­wie­dzią spo­tka­nie roz­pocz­nie­my krót­ką (ok. 15 minut) pre­zen­ta­cją z ostat­nie­go wyjaz­du inte­gra­cyj­ne­go w lubel­skie. Agen­da wyjaz­du: Puła­wy — pałac i park Kazi­mierz Dol­ny nad Wisłą  a) Wzgó­rze Zam­ko­we i Kościół b) “Żydow­ski Kazi­mierz” — historia,…

0

Planowany wyjazd integracyjny ‑01.05.2022

Bra­cia, od dłuż­sze­go cza­su wspo­mi­na­my nasze wspól­ne wyjaz­dy inte­gra­cyj­ne, nie­ste­ty przez ostat­nie 2 lata pan­de­mia unie­moż­li­wi­ła je nam. Wszyst­ko wska­zu­je, że covid nam odpusz­cza… Tydzień temu wró­ci­li­śmy do tema­tu wyjaz­du. Z zapro­po­no­wa­nych czte­rech desty­na­cji: 1 —…

0

Studiujemy Ewangelie wg św. Mateusza — 01.01.2022

zapra­sza­my na spo­tka­nia MSB. Usta­li­li­śmy, że kon­ty­nu­uje­my sche­mat z jed­ną Mszą Św. w mie­sią­cu. Będzie­my się sta­rać aby była to pierw­sza śro­da mie­sią­ca, o godzi­nie 20.00 w Koście­le w Mag­da­len­ce. Cele­bro­wać ją będzie nasz nowy opie­kun duchowy…

0

Spotkanie 15.09.2021

Bra­cia, Usta­li­li­śmy, że kon­ty­nu­uje­my sche­mat z jed­ną Mszą Św. w mie­sią­cu.Będzie­my się sta­rać aby była to pierw­sza śro­da mie­sią­ca.W tym lek­kie odstep­stwo — Msza będzie jutro, o godzi­nie 20.00 w Koście­le w Mag­da­len­ce.Cele­bro­wać ją będzie nasz…

0

Pierwsze spotkanie po wakacjach 2021

Bra­cia,zapra­szam na pierw­sze, powa­ka­cyj­ne spo­tka­nie MSB 🙂Jutro — śro­da 8 wrze­śnia, godz. 20.30. Sala Miło­sier­dzia.Mam nadzie­ję, że więk­szość da radę przy­być, jed­nak awa­ryj­nie będzie tak­że moż­li­wość obec­no­ści zdal­nej — plat­for­ma Sky­pe: link zapra­sza­ją­cy: https://join.skype.com/hQxdYGa3kkPN Poroz­ma­wia­my o czasie…

0

Ostatnie spotkanie przed wakacjami 23.06.2021

Wczo­raj 23.06.2021 spo­tka­li­śmy po raz ostat­ni przed prze­rwą waka­cyj­na.  Podzie­wa­li­śmy ks. Paw­ło­wi za trud, któ­ry wło­żył w pro­wa­dze­nie gru­py przez ostat­nie lata. Ks. Paweł Zakrzew­ski, dotych­cza­so­wy wika­riusz para­fii św. Marii Mag­da­le­ny w Mag­da­len­ce, w deka­na­cie piaseczyńskim,…

0

Spotkanie 16.06.2021

Bra­cia,zapra­szam na jutrzej­sze spo­tka­nie MSB. Godzi­na 20.30; Sala Miło­sier­dzia. Spo­tka­nie w dwóch try­bach: Sala Miło­sier­dzia — zale­cam dla tych, któ­rzy są zaszcze­pie­ni, prze­cho­ro­wa­li covid oraz .… odważ­nych, jed­no­cze­śnie pro­szę o uży­wa­nie mase­czek; plat­for­ma Sky­pe — link zapra­sza­ją­cy: https://join.skype.com/hQxdYGa3kkPN…

0

Spotkanie 08.06.2021

Bra­cia,zapra­szam na jutrzej­sze spo­tka­nie MSB. Godzi­na 20.30; Sala Miło­sier­dzia. Spo­tka­nie w dwóch try­bach: Sala Miło­sier­dzia — zale­cam dla tych, któ­rzy są zaszcze­pie­ni, prze­cho­ro­wa­li covid oraz .… odważ­nych, jed­no­cze­śnie pro­szę o uży­wa­nie mase­czek; plat­for­ma Sky­pe — link zapra­sza­ją­cy: https://join.skype.com/hQxdYGa3kkPN…